Translations:Welcome to Wikipedia (Bookshelf)/2013 edition/text/20/sa

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

त्वं विकिपीडिया-जालाय यत् योगदानं करोषि, तत् मुक्तं पाठ्यं भूत्वा "सार्वजनिक"स्य (commons) भागत्वेन तिष्ठति। मुक्त-प्रतिकृति-नियमस्य (Free license) अन्तर्गततया तत् पाठ्यम् अन्यैः सम्पादन-योग्यं, पुनरुपयोगयोग्यं च भवति।

Adrianne Wadewitz-6727.jpg