Translations:Welcome to Wikipedia (Bookshelf)/2013 edition/text/303/sa

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

दृश्यतां, जागरूकतासन्देशः! यदा कोऽपि तव उल्लेखं करोति, तव सम्पादनाय कृतज्ञतां पाठयति, तुभ्यं सन्देशं यच्छति च तदा त्वम् अत्र जागरूकतासन्देशं द्रक्ष्यसि।

Adrianne Wadewitz-6727.jpg