Translations:Welcome to Wikipedia (Bookshelf)/2013 edition/text/4/sa

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

२००४ तः अहं विकिपीडिया-जाले लिखन् अस्मि, यतो हि निःशुल्कस्य, विश्वसनीयस्य च सन्दर्भस्य निर्माणं मह्यं रोचते। विकिपीडिया-जाले कार्यं कथं करणीयम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे युष्माकं साहाय्यं कृत्वा कृतज्ञोऽहम्। यूयं विकिपीडिया-जाले स्वज्ञानं योजयित्वा एतत् समृद्धं कुरुत।

Adrianne Wadewitz-6727.jpg