Translations:Welcome to Wikipedia (Bookshelf)/2013 edition/text/78/sa

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

अस्माभिः एताः नीतयः, सिद्धान्ताः च अनेकेषु वर्षेषु सज्जीकृताः, अतः अस्माकं विश्वासः अस्ति यत्, विकिपीडिया-जालं यावच्छक्यम् आसीत्, तावद् विश्वसनीयम्, उपयोगि चास्तीति।

Adrianne Wadewitz-6727.jpg