Module:Lang

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search
local lang = {}

local function langData(code)
	if not code or (#code == 0) then
		-- brak kodu języka
		--mw.log("Pusty kod języka: "..code);
		return
	end
	
	local data = mw.loadData( 'Module:lang/data' )

	-- bezbłędny kod
	local lang = data[code]
	if lang then
		return lang, code
	end
	
	-- może kod jest podany dużymi literami lub ma spacje przed i po
	local lcode = mw.text.trim(string.lower(code)) -- dobre kody języka są tylko w ASCII
	lang = data[lcode]
	if lang then
		--mw.log('kod "'..code..'" został zamieniony na "'..lcode..'"')
		return lang, lcode
	end
	
	-- może kod jest podany z variantem
	local scode, vcode = string.match(code, "%s*([a-zA-Z]+)%-([^%s]+)%s*$")
	if not scode then
		scode, vcode = string.match(code, "%s*([a-zA-Z]+)_([^%s]+)%s*$")
	end
	
	if scode then
		--mw.log('kod "'..code..'" został rozdzielony na "'..scode..'" i wariant "'..vcode..'"')
		lang = data[scode]
		if not lang then
			--mw.log('kod "'..scode..'" został zamieniony na "'..string.lower(scode)..'"')
			scode = string.lower(scode)
			lang = data[scode]
		end
		
		if lang then
			-- test variant
			if lang.warianty then
				local lvcode = string.lower(vcode)
				for k, v in pairs(lang.warianty) do
					if (type(k) == "number") and (type(v) == "string") and (lvcode == string.lower(v)) then
						--mw.log('kod "'..code..'" w formie kanonicznej "'..scode..'-'..v..'"')
						return lang, scode, scode.."-"..v
					elseif (type(k) == "string") and (type(v) == "table") and (lvcode == string.lower(k)) then
						--mw.log('zindywizualizowany kod "'..code..'" w formie kanonicznej "'..scode..'-'..k..'"')
						local fields = { "hasło", "mianownik", "dopełniacz", "miejscownik", "skrót" }
						local vlang = {}
						for _, f in ipairs(fields) do
							vlang[f] = v[f] or lang[f]
						end
						return vlang, scode, scode.."-"..k
					end
				end
			end
		
			--mw.log('kod "'..code..'" z nieznanym wariantem')
			return lang, scode
		end
	end

	-- poddaje się
	--mw.log('Nieznany kod języka: "'..code..'"');
	return false, code
end

function lang.istnieje(frame)
  local languageData, code, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData and code or nil
end

function lang.kursywa(frame)
	local langCode = frame.args[1]
  local languageData, code, _ = langData(langCode)
  if langCode and (langCode ~= code) and string.match(langCode, "^%a+%-[Ll][Aa][Tt][Nn]$") or string.match(langCode, "^%a+%-[Ll][Aa][Tt][Nn]%-") then
  	-- Latn script
  	return "''"
  end
  
  return (languageData and (languageData.kursywa ~= false)) and "''" or ""
end

lang["hasło"] = function(frame)
  local languageData, _, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData['hasło']
end
 
lang["skrót"] = function(frame)
  local languageData, _, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData['skrót'] or languageData['mianownik']
end

function lang.mianownik(frame)
  local languageData, _, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData['mianownik']
end
 
lang["dopełniacz"] = function(frame)
  local languageData, _, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData['dopełniacz']
end

function lang.miejscownik(frame)
  local languageData, _, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData['miejscownik']
end

function list(frame, multi, showPL)
  -- konwersja kodów języków na kod wiki text opisujący kody
  local items = {}    -- tabela na skonwertowane kody
  
  -- flagi informujące, że na liście znajdują się podejrzane kody
  local invalid = false -- nieznany kod języka
  local warning = false -- język z listy częstych błędów
  local hiddenpl = false -- ukryty język polski
  local modified = false -- kod języka z automatyczną korektą
  local duplicated = false -- wielokrotnie podany (prawie) taki sam kod języka

  local args = frame.args;
  if not args[1] then
    -- brak argumentów sugeruje wywołanie z szablonu
    local parent = frame:getParent()
    if parent then
      args = parent.args
    end
  end

  if not args[1] then
    return "<span style=\"color:red\">'''Błąd! Brak kodu języka.'''</span>"
  end
  
  -- języki wpadające do [[Kategoria:Częste błędy kodu w szablonie lang]]
  local warnings = {
  	ee = true,
  	am = true,
  	an = true,
  	ang = true,
  	ng = true,
  	kr = true,
  	se = true,
  	si = true
  }
  
  local formatLanguageItem = function(langCode, languageData, alt)
  	local class = alt and "lang-link-warning" or "" 
  	if #class > 0 then
  		class = 'class="'..class..'"'
  	end
    local skrot = languageData['skrót'] or languageData['mianownik']
    local nativeName = mw.language.fetchLanguageName(langCode)
    if nativeName and #nativeName > 0 and langCode ~= "pl" then
      return string.format("<abbr %s title=\"Treść w języku %s (%s)\">%s</abbr>", class, languageData['miejscownik'], nativeName, skrot)
    else
      return string.format("<abbr %s title=\"Treść w języku %s\">%s</abbr>", class, languageData['miejscownik'], skrot)
    end
  end

	local parsedLanguages = {}
  local countGood = 0
  
  local formatItem = function(languageCode)
	  local languageData, langCode, langTag = langData(languageCode)
	  local altFormat = false
	  if langCode and (languageCode ~= langCode) then
	  	altFormat = languageCode ~= langTag
	  	modified = modified or altFormat
	  end

  	if languageData then
  		if warnings[langCode] then
        warning = true
      end
 
 			local item = formatLanguageItem(langCode, languageData, altFormat)
 			if parsedLanguages[langCode] then
 				duplicated = true
 				--mw.log("Powtórne przywołanie języka ("..languageCode..")")
 			else
 				parsedLanguages[langCode] = item;
				if (langCode == "pl") and not showPL then
					-- pomiń język polski
					hiddenpl = true
					--mw.log("Ukrywam język polski")
				else
	 				table.insert(items, item)
	 				countGood = countGood + 1
		 		end
 			end
    elseif not langCode or #langCode == 0 then
      if #items == 0 then
        -- pierwszy kod nie może być pusty, reszta może, bo jest przekazywana jako pusta w szablonach cytowania
        invalid = true
        table.insert(items, "<span style=\"color:red\">'''Błąd! Brak kodu języka.'''</span>")
      end
    else
      invalid = true
      local item = string.format("<span style=\"color:red\">'''Błąd! Nieznany kod języka: %s. Sprawdź [[Pomoc:Interwiki|listę kodów]].'''</span>", languageCode)
 			if parsedLanguages[languageCode] then
 				duplicated = true
 				--mw.log("Powtórne przywołanie języka ("..languageCode..")")
 			else
 				parsedLanguages[languageCode] = item;
 				table.insert(items, item)
 			end
    end
  end
  
  if args[2] or multi then
    -- wiele argumentów sugeruje przekazywnie każdego kodu języka w oddzielnych argumentach
    for i, v in ipairs(args) do
      if #v > 0 then
        formatItem(v)
      end
    end
  else
    -- jeden argument pozwala także wysłać wszystkie kody oddzielone spacją
    for languageCode in string.gmatch(args[1], "%S+") do
      formatItem(languageCode)
    end
  end
  
  if #items == 0 then
  	if hiddenpl then
  		-- podano tylko język polski, który jest ukryty
  	else
	    -- pusta lista kodów
	    invalid = true
	    table.insert(items, "<span style=\"color:red\">'''Błąd! Brak kodu języka.'''</span>")
    end
  end

  -- ostateczne formatowanie wyniku
  local result = {}
  
  if #items > 0 then
  	if (countGood > 0) and hiddenpl then
  		-- przywracam język polski jeśli lista zawiera więcej niż jeden język 
  		table.insert(items, 1, parsedLanguages.pl)
  		hiddenpl = false
  	end
  	
	  table.insert(result, '<span class="lang-list')
	  if (#items == 1) and parsedLanguages.pl then
	  	table.insert(result, " tylko-pl")
	  end
	  
	  table.insert(result, '">(')
	  table.insert(result, table.concat(items, "&nbsp;•&nbsp;"))
	  table.insert(result, ")</span>")
	end

  if mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
    if warning then
      table.insert(result, "[[Kategoria:Częste błędy kodu w szablonie lang]]")
    end
    if invalid then
      table.insert(result, "[[Kategoria:Nierozpoznany kod języka w szablonie lang]]")
    end
    if hiddenpl then
      table.insert(result, "[[Kategoria:Szablon lang z ukrytym językiem polskim]]")
    end
    if modified or duplicated then
      table.insert(result, "[[Kategoria:Szablon lang z kodem języka wymagającym poprawki]]")
    end
  end

  return table.concat(result, "")
end

function lang.lang(frame)
	return list(frame, true, true)
end

lang["język"] = function(frame)
	return list(frame, false, true)
end

return lang