User:Bookonpillow

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

मम नाम अक्षया मोहन् अस्ति। मम जन्मं २७ ओक्तोबेर् १९९७ वर्षे "श्रीरङ्गम्" नाम नगरे स्त। श्रीरङ्गम् तमिल्नाडे अस्ति। मम मतृभाषा कन्नडा अस्ति। मम पितुः नाम श्री आर् मोहन् अस्ति। सः एकः शासन-प्राप्त आङ्किकः (चार्टेर्ड् अक्कौन्टन्ट्) अस्ति। सः विष्णुभक्तःअस्ति। तस्यः भजनः इच्छति। मम मतुः नाम श्रीमति कस्तुरी लक्ष्मी अस्ति। सा राज्य कर्मचारिन् अस्ति। सा सेन्ट्रल् एक्सैसे कार्यम् करोति। तस्याः पुष्पाः इच्छति। अहं प्रथमी-दशमी कक्षयाम् बेङगलूरे केन्द्रिय विद्यालये अपठाम। तत्र अहं गणितम्, हिन्दी, संस्कृतम्, रसायनशास्त्रम्, भौतिकशास्त्रम्, जीवशास्त्रम्, इतिहासः, पौरशास्त्रः, भूगोलः, आङ्गलभाषाच अपठाम। तत्र मम बहवः मित्राणि स्तः। ते अधुना अन्य विद्यालये पठावः। पश्चात्, अहं दीक्षा चेतना पी यू विद्यलये अपठाम। तत्र अहं आङ्गलभाषा, गणितम्, रसायनशस्त्रम्, भौतिकशास्त्रम्, जीवशास्त्रम्, संस्कृतम् च अपठाम। तत्र अहं बहवः नवमित्राणि अकरोत्। परन्तु अहं तदा आङ्गलभाषा अपठाम इच्छामि। अधुना अहं क्रैस्ट् यूनिवर्सैटी विद्यालये 'बेचलर् आफ़् आर्ट्स्' स्नाकते पठामि। अहं बहवः आङ्गलभाषा विषये पठामि सन्तोषम् अनुभवामि च। अत्र माम् बहवः सुमित्रैः प्रप्नोति। अहं जीवनकाले भवः पुस्तकानि पठान् महान् लेखिका भविश्यामि इच्छामि।