User:Nandan1657

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

मम नाम नन्दनः ।मम जन्मदिनः १६/२/१९९७ । अहम् बेङलूरु नगरे वसति । अहम् मम दशकक्शा सुदर्शनविद्यामन्दिरे अधीत । अहम् द्वादशकक्श जैन् महाविदयालये अधीत । साधारणतः अहम् च्रैस्ट् विश्वविद्यालये अध्यायिन् । मम द्वितिया पि यु जटिल ९१ % अस्थि । मम प्रियतम क्रीड पुष्पखञ्जिका अस्थि। अहम्, मम मातापितरौ, ज्येष्ठ सम्भूय वसति । मम जन्मभाषा तमिलः । मम ज्येष्ठ इन्फोसिस् संस्था निर्माण-परिव्यय ।अहम् अति दयालु च कृपालु अस्मि । पठन वार्तापत्र, पठन कथापुस्तकं, उल्लासिन् क्रीड ययिन्,आरक्षिन् दूरदर्शन मम अभिरुचिः । मम उत्पत्तिस्थान कुम्बकोनः । अहम् मननं करोति तत् संस्कृतभाषा अति महत्वपूर्ण अस्ति । अहम् प्रतिदिनम् प्रातस्तन प्रार्थना करोमि । अहम् चिन्तयति तत् मातापितरौ सदृश देवाः । अहम् चिन्तयति तत् अधीयान अत्यावश्यकः अस्ति , पठनवेलायाम् आवधानम् आवश्यकम् । अधीयान विशोधयतिः अनुप्रमा च प्रज्ञा । अहम् मननं करोति तत् भारथदेषः अति दैवतः च सुन्दरम् अस्ति । अहम् प्रतिदिनम् वार्तापत्रम् पठति । अहम् प्रतिदिनम् पाठम् पठति।अहम् प्रतिदिनम् सायङ्काले क्रीडाः क्रीडन्ति । अहम् पक्षिणः च प्राणिनः रोचते । अहम् विरोधं करोति कीनाश । अहम् कर्मेन अति स्तोकेन प्रति अतिक्रामति । अहम् चिन्तयति तत् शिक्षकाः देवाः समं भवन्ति । अहम् चिन्तयति तत् तरवः च वणाः च पयस्वती अति प्रधानः भवन्ति । अहम् विरोधं करोति प्रदूषणः । अहम् महाभारतम् च रामायणम् च भगवद्गीता प्रतिदिनम् पठनं करोति । अन्तः महाभारते च रामायने अति जीवनस्य मान्यताः भवन्ति । अहम् चिन्तयति तत् संस्कृतभाषस्य सुभाषितानि च काव्यानि च साहित्यानि च अति दैवताः च मुख्यः भवनति । संस्कृतभाषः अधिकतम वैज्ञानिक भाषः भवन्ति । जेर्मनि देशे, संस्कृतभाषां अति सम्शोधनः समापितः अस्ति । अहम् सञ्चारे शोभनं अस्मि । अहम् चिन्तयति तत् अस्माकम् परिसरः अति निर्माल्यः भवन्ति। लोकाधारे, स्वप्नशुक्रपाता संयमिन् भवन्ति । स्वप्नशुक्रपाता हानि कुर्वन्ति आरोग्यः । अहम् चिन्तयति तत् सर्वाः जनाः विरोधं करोति प्रदूषणं तदनन्तरम् स्वप्नशुक्रपाता संयमिन् भवन्ति । संयमिन् प्रदूषण ददाति आरोग्यम्, चिरजीविका, वृषाङ्क, परिहरति धाराः ।अस्मान् परितः यानि पञ्चमहाभूतानि सन्ति तेषां समवायः एव परिसरः अथवा पर्यावरणम् इति पदेन व्यवह्रीयते । इत्युक्ते मनुष्यो यत्र निवसति, यत् खादति, यत् वस्त्रं धारयति, यज्जलं पिबति यस्य पवनस्य सेवनं करोति,तत्सर्वं पर्यावरणम् इति शब्देनाभिधियते। अधुना पर्यावरणस्य समस्या न केवलं भारतस्य अपितु समस्तविश्वस्य समस्या वर्तते। यज्जलं यश्च वायुः अद्य उपलभ्यते, तत्सर्वं मलिनं दूषितं च दृश्यते।

selfie :D