User:Srikesh.shenoy

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search
      मम् नाम: स्रिकेष: अस्ति|अह्ं बालाक: अस्ति। मम् कुतुम्बस्य चतुर ज्न: अस्ति| अह्ं क्र्य्स्त कोल्लेजस्य् सिष्य: अस्ति। मम् प्रेमस्य पाटं सन्स्क्रित: अस्ति। अह्म भोजनम् करोमि| अहम भोजानम् पिज्जा अस्ति। अह्म मित्र्स्य् नाम: जोर्ज: अस्ति| तत् क्न्दुकेन क्रिडामि|

अहं अन्य्स् मित्र्: अस्ति| न्स्यात् कोचि नगरे वसति| असम् सागारस्य तरामि| मम् प्रेमस्य् फलं कथलिफलं अस्ति| अह्ं कथलिफलं फ़्र्य् करोमि| भारथं मम् राषत्रं। स्र्वे भारतिया: मम् ब्रातरा:| अह्ं सर्व जनस्य प्रेमस्य वसामि|मम् चित्रं रचति|

बङलोरे नगरस्य् जन: षोभनं अस्ति। वे मम् मित्र: अस्ति| मम् प्रेमस्य् चित्रं फ़्ओर्रेस्त् गुम्प् अस्ति। अह्ं अन्य् चित्र्म पष्यामि| मम् चित्र लोकेन जिवनं अस्ति| अह्ं फ़्उत्बाल क्रिडामि| मम् प्रेमस्य फ़्उत्बाल रोनालदो अस्ति| वे सुनदर: अस्ति| मम् बस्तेत् बाल् अस्ति