User talk:Abhirama.bode

From Outreach Wiki
Latest comment: 8 years ago by Abhirama.bode
Jump to navigation Jump to search

--Abhirama.bode (talk) 16:35, 11 January 2016 (UTC) अहम अभिराम बोडे इति। अष्टादश वर्षस्य युवकः अहम अस्मि। अहम उत्तरकन्नड प्रदेशस्य येल्लापुर नाम ग्रामे जन्म प्राप्तवान। गंगाधर बोडे तथा सुशील बोडे- एतौ मम पितरौ| अहम षड वर्षाणि यावत गोआ मध्ये निवासं कृतवान। ततः परम् मम पितुः प्रस्थानम बेंगलळूरु नगरे अभवत| मम पिता केन्द्रीय विद्यालये संस्कृत शिक्षकः अस्ति तथा वैयाकरण शास्त्रे पारंगतः। माता च नागसेना विद्यालये शिक्षिका वर्तते| २००३ तः वयम अस्मिन नगरे एव स्मः| मम विद्याभ्यासः केन्द्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम, अस्मिन विद्यालये अभवत। तत्रैव अहम जीवनस्य अमूल्यानि क्षणानि यापयितवान। द्वादशी कक्ष्यां यावत अहम तत्रैव अपठम| मम रुचिः संगीतम। यद्यहम कथयामि यत संगीतमेव मम जीवनम इति- अयं अतुशयोक्तिर्न वर्तते| अहं गत दश वर्षेभ्यः यावत कर्णाटक शाश्त्रीय संगीतस्य अध्ययने निरतः अस्मि। अस्मिन मम गुरुवर्या अस्ति गानकलाभूषण विदूषी आर् ए रमामणी महोदया। तस्याः मर्गदर्शनेन अहम संगीते एतावत समृद्धिं प्राप्तवान। मम पितुः मार्गदर्शनं तथा प्रोत्साहनं अपि बहु वर्तते| मम अतीव इच्छा वर्तते यत संगीतमेव आजीवानमं वृत्ति रूपेण स्वीकृत्य तस्मिन क्षेत्रे यावत शक्यम तावत योगदानं सद्गुरूणाम आशिषा करणीयम इति। कालस्य यापनं अहम संगीत श्रवणेन, संगीतकार्यक्रमाणां वीक्षणेन, पठनेन वा करोमि| संगीतम विहाय मम मनीशा अर्थशास्त्रे वर्तते। अयं वषयं माम अतीव रोचते स्म। अतः एव अहम अर्थशास्त्रस्य एव अध्ययनं सम्प्रति कुर्वन अस्मि। अधुना अहम क्रैस्ट विश्वविद्यालये मम पदवीं प्राप्यन अस्मि| संस्कृत साहित्ये अपि मम रुचिः अतीव वर्तरते। कालिदासः, व्यासः, बाणः एतेशाम कृतयः मम मनसि अतीव प्रभावम अर्जितवन्तः। एततदेव लघु स्वपरिचयः।Reply