ဗဟိုႏလိတ်မဲ့ငါ

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.
တောမ်ႏသပေင်ဘာႏသာႏ ကတွယ်ႏခါꩻဒါႏ "ဝီခီပီးဒီးယား ကရိုꩻနဝ်ꩻ တမုဲင်ꩻ?" ဗီဒီယို တောမ်ႏဘာႏသာႏစွုမ်ႏ လိတ်စာတန်းထိုး။

တွိုႏဖြွောန်စွောစ်ꩻစဲစ်ꩻ။ ဝီခီမီဒီယာ တဖူꩻရဲဉ်ႏ။

ဝီခီ တွိုႏဖြွဉ်နဝ်ꩻ ခွုမ်မာꩻပေါင်ꩻညီꩻတောမ်ႏ တွိုႏဖြွဉ်စွစ်ꩻလီဖိုင်ႏ ပဏာမခင်ႏကာတာႏ ခွုမ်မာꩻဖေႏဒျာႏ နုဲင်းလမ်းတဗာႏပမာႏအနေႏသွူ။ ဝွေꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လိတ်ဖွူꩻခြေင်ႏတဗာႏ၊ အယံသွတ်ꩻ အကျင်ꩻဖိုင်ႏ ရောမ်ဗူႏဖေႏသွူတကာႏတဝ်း ရေႏလွေꩻ ခမ်းသားထျꩻ၊ ယေန်ႏငဲးရေꩻအစွိုꩻအဗူႏဖိုင်ႏထျꩻ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ ပညာႏရေꩻ အခြပ်အရဲဉ်ႏဖိုင်ႏထျꩻ ခွုမ်မာꩻမုꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ပေါင်ꩻစပ်ခြိꩻဗူႏဖေႏနွောင်ꩻဒါႏ ခင်ႏလမ်းဆွုမ်ႏလဲ့ မွေးဒျာႏသွူ။

နီသွောန်းသီး အင်းရေႏချက်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ရောမ်ထူႏ ဝီခီမီဒီယာ တသာသားဖိုင်ႏ၊ စွဲးကမ်းဖေႏဖိုင်ႏတောမ်ႏ တယ်ႏဆို့ꩻ ယေန်ႏငဲးရေꩻဆဲင်ႏရာꩻတောမ်ႏ ပညာႏရေꩻဆဲင်ႏရာꩻ မိတ်ဖက်ဖိုင်ႏ သွုပ်သံႏရေꩻဖိုင်ႏတာႏဒျာႏသွူ။ ခွုမ်မာꩻပူꩻပေါင်ꩻ ပလက်ဖောင်းယို ဖေႏကတန်၊ ဖေႏကယံထဲင်း တောမ်ႏ အသုင်ꩻနွို့ဖေႏကအာထဲင်းတာႏ နီသွောန်းသီးအဝ်ႏလိုႏ နီဗွေႏသီးအစွဲးအကမ်းသွူဩ။ ခွုမ်မာꩻခရာႏ အဝ်ႏအာတန်နဝ်ꩻသွူ။


ပျꩻခန်ꩻ၊ ထွားလိတ်တွိုက်၊ မော်ကွန်းတွိုက် တောမ်ႏ ပျတဲက်ဖိုင်ႏ

ပရောစဲစ်ယိုနဝ်ꩻ ခွုမ်မာꩻဒင်ႏထင်ႏဖေႏ ယေန်ႏငဲးရေꩻခရာႏ လဲင်းလောင်းကိုတဲင် အဝ်ႏခွုမ်မာꩻဖေႏ ပျꩻခန်ꩻဖိုင်ႏ၊ ထွားလိတ်တွိုက်ဖိုင်ႏ၊ မော်ကွန်းဖိုင်ႏတောမ်ႏ ပျတဲက်ဖိုင်ႏဒျာႏသွူ။

ပညာႏရေꩻ

ဝီခီမီဒီယာ ပညာႏရေꩻ ပေါ်တယ်နဝ်ꩻ ဆွိုက်သွုပ်ခြွဉ်းဖေႏ ပညာႏရေꩻဆဲင်ႏရာꩻ ပရောစဲစ်ဖိုင်ႏ ကမ္ဘာႏလောင်းကအဝ်ႏဒါႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကေားသုင်ꩻသားဖိုင်ႏထျꩻနဝ်ꩻသွူ။